مرتضی آئینپست الکترونیکی:aien@vru.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسی برق - قدرت
رتبه:استادیار
دانشکده:مهندسی برق
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1برنامه ریزی روز بعد یک نیروگاه مجازی با حضور ذخیره سازهای انرژی مبتنی بر بار پاسخگومحمد مومنی تذرجیmohammadmomeni2012@yahoo.comاستاد راهنما
2حفاظت یک ریز شبکه در حالت متصل و مستقل از شبکهرضا سجادیانrezasajadian71@gmail.comاستاد راهنما
3ارائه راهکاری جهت کاهش اثر خودروهای برقی بر کیفیت شبکه های توزیعمحمدرضا زین الدینی منصورابادیmrezazeynadini@gmail.comاستاد راهنما
4باز طراحی شبکه توزیع در صنایع کاشی به منظور کاهش تلفات وافزایش کیفیت تولید:مطالعه موردی در کارخانه الماس کویر رفسنجانمحمد جعفری قاسم ابادm.jafari202091@yahoo.comاستاد راهنما
5شرح یک مفهوم جدید در قدرت باد و ارزیابی عملکرد انinveloxمحمدحسن محمدی رنجبرm.rmohammadhassan@yahoo.comاستاد راهنما