محمود آقاجانیپست الکترونیکی:aghajani256@gmail.com
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مجازات های جایگزین حبسحسین رمضانی زاده نوقی پورhosseinramezani_5030@yahoo.comاستاد راهنما