بهادر اسفندیاریپست الکترونیکی:nima4849@yahoo.co.
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد روانشناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:روانشناسی
رزومه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات
مقالات ارائه شده در کنفرانسها


کارگاه ها و دوره های آموزشی
تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

تشویق ، تقدیرنامه و جوایز
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه تاب آوری سبک های دلبستگی هوش معنوی با مکانیسم دفاعی رشد یافته در دانشجویان دانشگاه پیام نور بمزهرا داشابzanbaghesefid@gmail.comاستاد راهنما
2رابطه مثبت اندیشی با هراس اجتماعی و خودمهربانی در دانشجویان دانشگاه آزاد رفسنجانفاطمه خواهنده کارنما-استاد راهنما
3بررسی ارتباط بین هوش معنوی و همدلی پرستاران بارضایتمندی و بهبود بیماران در بیمارستان های شهر کرمان مهدیه اقاسی-استاد راهنما
4اثربخشی اموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی ،دلزدگی زناشویی وخشونت زناشویی زوجین درشهریزد فاطمه نصیری زادهnshima1370@gmail.comاستاد راهنما