افشین آرمینپست الکترونیکی:af.armin@gmail.com
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد حسابداری
رتبه:مربی
دانشکده:حسابداری
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد