مهدی ادریسیپست الکترونیکی:edrisi@eng.ui.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
رتبه:استادیار
دانشکده:کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد