کمال احمدیپست الکترونیکی:kahmadi@uk.ac.ir
گروه آموزشی:کشاورزی
رتبه:استادیار
دانشکده:کشاورزی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثر عصاره اتانولی میوه رسیده زیتون تلخ در کنترل سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolaندا مرتجیneda mortaja@gmail.comاستاد مشاور
2بررسی تاثیر آفتکش های تدخینی و سیستمیک به صورت تزریقی برای کنترل کرم خراط در باغات گردو منطقه رابرنسیم شهابیnaasim23@yahoo.comاستاد مشاور
3برسی اثر مواد شیمیایی معدنی در کنترل تریپس توت فرنگی scirtothrips dorsalis Hoodحامد کریمی افشارkarimi afshar.hex@gmail.comاستاد مشاور
4مطالعه تاثیر پنج ماده معدنی در میزان مرگ و میر پسیل معمولی پسته ( Aonoscena pistaciae ) در شرایط باغامین پورخسروانیpourkhosravani.amin71@gmail.comاستاد مشاور
5بررسی تاثیر چند حشره کش معدنی روی بالتوری سبزهادی مختارابادیhadimokhtarabadi38@yahoo.comاستاد مشاور
6ارزیابی اثر عصاره گیاهی فرآوری شده تلخه(ماترین) و گوگرد جامد در مقایسه با آفت کش های سیوانتو و تیاکلوپراید روی پوره های پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae در شرایط صحرایینجمه بهادرnajmeh.bahador82@gmail.comاستاد مشاور