فرزانه احمدیپست الکترونیکی:farzanehahmadi@yahoo.com
گروه آموزشی:بیماری شناسی گیاهی
رتبه:مربی
دانشکده:کشاورزی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر منابع مختلف سیلیکاتی بر بازدارندگی از رشد رویشی و زایشی دو گونه فیتوفتورا و پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه دو پایه پسته بادامی ریز زرند و سرخسسجاد مقبلی هنزاییsajjadmoghbeli70@yahoo.comاستاد راهنما
2ناثیرسیلیکات پتاسیم درکننرل بیماری پوسیدگی فیتوفترایی پسته در شرایط شورشیراقا امام زهیShiragha emamzehi321@yahoo.comاستاد راهنما