رضا ابراهیمی نسبپست الکترونیکی:rezaebrahiminasab@gmail.com
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد مدیریت
رتبه:مربی
دانشکده:روانشناسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه عزت نفس وخود کارآمدی کارکنان آموزش وپروش رفسنجان با سخت کوشی آنان سوده یوسفی پورy.soodeh@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه خود کارامدی با اعتماد بین فردی و خود افشایی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرماننغمه ابوالحسنی فرسنگیAbolhasani.N.2014@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی نقش میانجی اعتمادبین فردی در رابطه ی بین عزت نفس وخودافشایی کارکنان اداره اموزش وپرورش شهررفسنجانمنصوره بنی اسدیbaniasadi33@gmail .comاستاد راهنما
4بررسی رابطه خود کارآمدی و اعتماد بر تسهیم دانش در کارکنان شرکت مخابرات شهر کرمانمحسن انجم شعاعmanjomshoa@gmail.comاستاد راهنما