غلامرضا ابراهیمیپست الکترونیکی:ئئ
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد روانشناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:روانشناسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی ر ابطه حمایت اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با اضطراب مرگ در سالمندان سرای سالمندان شهرکرمانسمیه صفری زاده ظهیرابادیsomayyeh.safarizadeh@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه حمایت اجتماعی ،جرات ورزی و خود اثر بخشی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشکده پرستاری شهر کرمانسیمین صفری زاده ظهیرابادیsimin.safarizadeh61@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی رابطه برون گرایی سلامت روان و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان مرکز علمی کاربردی شرکت زغال سنگ شهرکرمانفرناز اخگرit1_farnaz_akhgar@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی با آمادگی به اعتیاد در کارمندان متاهل اداره برق شهر کرمان فتانه سینایی پورh.mohamadinezhad@yahoo.comاستاد راهنما
5 بررسی ا ثربخشی ورزش یوگا و ایروبیک بر ارتقا بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی زنان ناحیه 1 استان البرزطاهره شجاع قره اغاجshoja.taherehh@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه فراشناخت و راهبردهای مقابله ای با پرخاشگری در دانشجویان موسسه اموزش عالی میثاق رفسنجانسمیه صادقی جرجافکیmiss.sadeghi62@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی رابطه سبک های دلبستگی و بخشش با تعارضات زناشویی در کارمندان متاهل اداره امور مالیاتی و دارایی شهر رفسنجانفاطمه صادقی جنت ابادhassanbarmak1@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به خیانت در بین دانشجویان دانشگاه ازاد رفسنجاننیکا عسکری نیاNikaaskari@yahoo.comاستاد راهنما
9بررسی رابطه ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه هفتم مدارس دولتی شهر رفسنجاناکرم حسن زادهRkarami1080@gmail.comاستاد راهنما
10مقایسه سبک کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر خوابگاهی و غیر خوابگاهی مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر رقیه سلطان ابادیsoltanabadi.zinat@yahoo.comاستاد راهنما