مهدی ابراهیمی نِِژاد رفسنجانیپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:مدیریت
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي تاثیرات کارت امتیاز متوازن (BSC) بر ارزیابی عملکرد کارکنان و توانمند سازی آنان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)عباسعلی محمودیabas.mahmoodi@gmail.comاستاد راهنما
2بررسي رابطه سلامت سازماني با تحول اداري و ارزيابي عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: دستگاه هاي دولتي شهر كرمان)سمانه رزازپورsama_269@yahoo.comاستاد راهنما