سید مهدی احمدی موسوی (کارشناسی ارشد)پست الکترونیکی:@
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد حقوق
رتبه:مربی
دانشکده:مدیریت
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1آثار محکومیت کیفری و شیوه های رفع اثر از آن در قوانیین کیفری ایران و قانون مجازات مصوب 1392محدثه میرزایی باغابریfmmehdi@ymail.comاستاد راهنما
2تاثيررسانه هاي تصويري داخلي وخارجي بر بروز جرايم خشونت بار در شهرستان كرمان رویا حسین زاده کمال ابادrhoseinzadeh64@yahoo.comاستاد راهنما
3تحولات مربوط به مرور زمان در مقررات کیفری ایران علیرضا نظریnazari2920@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسي علل فرار از خدمت كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح شهرستان سيرجانمنصور رمضان نژادmansoorarshad580@gmail.comاستاد راهنما
5بررسي جرم شناسانه قتلهاي قبيله اي در شهرهاي مرزي استان سيستان و بلوچستان محمد علی زارعیhoseeinz03@gmail.comاستاد راهنما
6تحليل جرم شناختي كلاهبرداري در فضاي سايبري(مجازي)علی رضا اکبریakbarialireza2000@gmail.comاستاد راهنما
7پيشگيري از تصرف عدواني اراضي ملي با تاكيد بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاك كشورمرتضی کاربخش راوریkarbakhsh.morteza@yahoo.comاستاد راهنما
8واکاوی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر پایه آموزه های پیش گیری از جرممرتضی تقی زاده زانوقیmorteza.lvg.2983@gmail.comاستاد راهنما
9نقش نظام اموزش وپرورش در پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان با نیازهای ویژهناصر صباحی گراغانی1269sabahi@gmail.comاستاد راهنما
10سياست جنايي ايران در قبال جرايم گمركي محمد محی الدینی بهمن آباد کشکوmohammad.mbk68@gmail.comاستاد مشاور