ابوالفضل احمد زاده (کارشناسی ارشد)پست الکترونیکی:ahmadzadeh20@gmail.com
گروه آموزشی:کارشناسی ارشد حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 حقوق معلولين درقوانين موضوعه ايران بارويكردي برآيين نامه ها ومصوبات دانشگاه آزاداسلاميرضا رحیمی بیاضیrahimibeyaz@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی تطبیقی حق بر بهداشت سالم در نظام حقوقی ایران و افغانستانفاطمه محمدیjafarfm72@gmail.comاستاد راهنما
3بازشناسی حضانت وآثارآن از حیث حق یا حکم در نظام حقوقی ایرانزیبا محمدی زادهvakil.ziba@gmail.comاستاد راهنما
4تحلیل مبانی عدم مشروعیت مالکیت فکری در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایرانسرور سعیدsorrorsaeed72@gmail .comاستاد راهنما