سید مهدی احمدی موسوی (دکتری)پست الکترونیکی:mousavi.ahmadi@gmail.com
گروه آموزشی:دکترای حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تحولات عناصر جرایم اقتصادی در قلمرو سیاست جنایی ایران با نگاهی به آموزه های فقهیمینا حسین الحسینیMinaalhoseini222@gmail.comاستاد مشاور
2مبانی و جلوه های کیفر زدایی در حقوق ایرانراضیه علی خاصیraziehalikhasi@yahoo.comاستاد راهنما