مهدی آزادوارپست الکترونیکی:mehdiazadvar@gmail.com
گروه آموزشی:بیماری شناسی گیاهی
رتبه:استادیار
دانشکده:کشاورزی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزیابی کارایی فرمولاسیون پودری دو جدایه بومی باسیلوس در کنترل بیولوژیک قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه خیارمریم شریفیAnimarani1290@gmail.comاستاد راهنما