علمی # معاونتپست الکترونیکی:@
گروه آموزشی:دکترای مدیریت
رتبه:استادیار
دانشکده:مدیریت
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد