دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 15                   کاربران مهمان: 24
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه افضلی کاخ
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه افضلی کاخ
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید زمانی بابگهری
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان بهادر مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرایم محیط زیستی با نگاهی به اسناد بین المللی .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی یزدان پناه مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیاست گذاری پیشگیرانه ایران در زمینه جرایم بازار سرمایه .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صابر حمزه جواران مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی معیارهای ذهنی و عینی در جرم قتل .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدیه عبداله مهدی نژاد مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بایسته های سیاست گذاری جنایی در پرتو سیاست های کلی نظام .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه گروئی مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل بزه دیده شناختی جرایم مبتنی بر نفرت. .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جعفر نخعی محمد ابادی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید زمانی بابگهری
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارش روحانی
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ایرانمنش زرندی
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ایرانمنش زرندی
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ایرانمنش زرندی
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه شیخ حسینی لری
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عماد تشکری
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عماد تشکری
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عماد تشکری
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عماد تشکری
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه قرشی کرمانی مورد تصویب مدیر گروه کامپیوتر فن آوری اطلاعات قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود تعادل بار در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه بندی .......
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه شیخ حسینی لری
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن زندی
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: مهدی شمسی گوشکی
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن زندی مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر صدور حکم بطلان منشاء در اجرائیه های صادره از طرف دادگاه ها .......
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارش روحانی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک مدل پویای تقاضای نیروی انسانی (مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی ایران) .......
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایوب سازمند
تاریخ:
1397/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شریعتی پور
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شریعتی پور
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شریعتی پور
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شریعتی پور
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شریعتی پور
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منظر محمودی میمند
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه قرشی کرمانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود تعادل بار در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه بندی .......
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی متقی نژاد
تاریخ:
1397/04/27